Starrbäcksängens historia

Starrbäcksängen var under lång tid en del av ett större militärt övningsområde. Området där vår fastighet ligger var ett vattenrikt område, bevuxet med starrgräs. Eftersom det sanka området var svårt att bebygga användes det också som tipp för schaktmassor, från Tyskbagarbergen, som sprängdes bort från det som i dag är centrala Östermalm.

De första husen byggdes under 1800-talet och var militära anläggningar. Svea Artilleri, nuvarande försvarshögskolan, byggdes 1873–77, medan K1, Kungliga livgardet, byggdes 1893–97.

Under 1920-talet slöt kronan och staden en överenskommelse, det så kallade Gärdesavtalet. Enligt den skulle kronan överlämna en del av Gärdesområdet för att staden skulle kunna bygga hus och parker. Östra delen av Gärdet byggdes successivt ut under 1930-talet. I den stadsplan som då presenterades föreslogs att nuvarande Starrbäcksängen skulle bebyggas med liknande hus som på övriga Gärdet och en idrottsarena som skulle komplettera Stadion. Men området kring nuvarande Starrbäcksängen förblev obebyggt eftersom marken fortfarande var för sank och svår att bebygga.  Efter andra världskriget uppfördes i stället utställningslokaler för Svenska mässan, vilka senare övertogs av Sveriges Television.

1984 övertog Stockholms stad marken och Stockholmshem fick anvisning på marken. I april 1987 godkände byggnadsnämnden i Stockholm ett förslag till stadsplan för Starrbäcken som utarbetats av stadsarkitekten Alexander Wolodarski. Stadsplanen kom att bli utformad på ett nytt sätt – som ett hjul med ekrar och nav och med en rund damm i centrum. Den viktigaste inspirationskällan till Starrbäcksängen var bostadsområdet La Butt Rouge utanför Paris som byggdes på 1920-talet, där funktionalistiska byggnader med ringhus byggdes runt en lågt belägen damm. Tanken var också att Starrbäcksängens arkitektoniska utformning skulle ha anknytning till den funktionalism som genomsyrar övrig bebyggelse på Gärdet. Byggarbetet satte fart 1989 och inflyttningen till lägenheterna ägde rum i etapper mellan 1990 och –92.

Källa: ”Starrbäcksängen”, AB Stockholmshem